การขอ สินเชื่อ อย่างไรให้ได้รับการอนุมัติ เพราะจะขอที่ไหนก็ได้รับการอนุมัติหมด แต่ทำไมถึงรู้สึกว่าการขอสินเชื่ออย่างไรก็ไม่ผ่าน ไม่ได้รับการอนุมัติเสียที การขอสินเชื่อให้ธุรกิจของตนเองจึงถูกปฏิเสธทั้งๆที่มีแผนงานและการเขียน โครงการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งความจริงแล้วสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่จุดนั้นแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะหมายถึงปัจจัยต่างๆที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับทางธนาคาร เมื่ออนุมัติสินเชื่อ

1. มีหลักฐานทางการเงินที่ตรวจสอบได้ สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานและมีเงินเดือนออกให้ทุกเดือน ไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับหลักฐานทางการเงิน หากมีสมุดบัญชีเงินฝากที่มีการ Update อย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะขอดูหลักฐานทางการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. มีรายได้สูงเพียงพอกับเกณฑ์ขั้นต่ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท สินเชื่อ เช่น บัตรเครดิต จะต้องมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ดังนั้น หากรายได้ประจำไม่ถึงเกณฑ์ อาจต้องใช้รายได้เสริม เพื่อให้มีเงินได้ในแต่ละเดือนเพียงพอกับเกณฑ์ขั้นต่ำ

3. มีเครดิต หมายถึง ความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันการเงินจะเช็คประวัติการใช้บริการสินเชื่อ ประวัติการชำระเงินคืน รวมถึงวินัยในการใช้ สินเชื่อ รวมถึงความน่าเชื่อถือในด้านการมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพ มีบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้

4. มีความสามารถในการชำระหนี้ สถาบันการเงินจะพิจารณาความ สามารถในการชำระหนี้ ว่ามีความสามารถหรือไม่ โดยพิจารณาจากรายได้ที่ได้รับ ประวัติการชำระเงินที่ผ่านมากับสถาบันการเงินอื่น

Site Footer